Pomoć na putu 24h: +381 69 667 667; info: +381 60 099 2541 office@atlas-servis.com

Opšti uslovi najma vozila

UGOVOR O NAJMU

ATLAS SERVIS doo u daljem tekstu ATLAS SERVIS s jedne strane i KORISNIK sa podacima na prednjoj strani Ugovora, zaključuju ovaj Ugovor kako sledi :

Član 1.

Stranke su se sporazumele da KORISNIK svojeručno potpiše Ugovor o najmu i time se saglasi sa odredbama Ugovora :

 • da cene i ostale uslove iz važećeg cenovnika ATLAS SERVIS doo prihvati kao sastavni deo ovog ugovora.
 • Da vozilo prima u tehnički ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima,
 • Da vozilo vrati u ugovorenom roku koji je naznačen na prednjoj strani ugovora ili ranije na zahtev ATLAS SERVIS.
 • Da za produženje ugovorenog perioda traži saglasnost u roku od 24sata pre isteka naznačenog dana vraćanja vozila
 • Da bez saglasnosti neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu.
 • Da vozilo uredno održava sa pažnjom»dobrog domaćina»

Član 2.

 1. A) KORISNIKU je zabranjeno da iznajmljeno vozilo koristiti:
 • pod uticajem alkohola ili droge,
 • u protivzakonite svrhe (krivično delo, carinski i devizni prekršaj),
 • tako da ga optereti predmetima ili licima preko dozvoljene maksimalne težine.
 1. B) KORISNIK se obavezuje da neće iznajmljeno vozilo koristiti u sledeće svrhe bez saglasnosti Atlas Servisa:
 • za prevoz robe ili putnika uz nadoknadu,
 • za prevoz ili vuču drugih vozila, ili njihovih delova,
 • da učestvuje u motosportskim priredbama,
 • u autoškolama za obuku vozača,
 • za prelazak državne granice i bez dobijenog zelenog kartona.
 1. C) Korisnik se obavezuje da će iznajmljeno vozilo koristiti :
 • za lične potrebe
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje je upisano u rublici „drugi vozač“.

Član 3.

KORISNIK se obavezuje da će ATLAS SERVISU po sačinjenom obračunu odmah ili u ugovorenom roku platiti:

 • iznos najma po naznačenoj tarifi iz ovog Ugovora i ostale troškove za korišćenje vozila po važećem cenovniku.
 • KORISNIK prilikom iznajmljivanja vozila dobija vozilo sa punim rezervoarom goriva i svom opremom, propisanom zakonom o bezbednosti saobraćaja i dužan je da ga isto tako vrati. Ukoliko KORISNIK kod predaje vozila vrati manju količinu goriva nego što je primio kod preuzimanja, Korisnik treba da plati razliku goriva i troškove točenja.

Član 4

KORISNIK je odgovoran za štete učinjene na vozilu za vreme njegovog korišćenja, kao i za štetu koja nastane zbog nekorišćenja vozila (stanje oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke) ukoliko je do oštećenja došlo krivicom KORISNIKA.

Iznos štete nastale zbog nekorišćenja vozila utvrđuje se u iznosu paušalne cene po obračunu na bazi dnevnog najma vozila po važećem cenovniku Rent a Car usluga.

Prilikom zaključenja Ugovora  o korišćenju vozila, KORISNIK se može osigurati plaćanjem dnevne premije osiguranja naznačene u važećem cenovniku.

Član 5

Bez obzira na eventualni otkup odgovornosti za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu KORISNIK  najma je odgovoran:

 • za štetu učinjenu na vozilu koju je on ili «drugi vozač» načinio pod uticajem alkohola ili droge,
 • ako je šteta prouzrokovana namerno ili usred grube nemarnosti u vožnji,
 • ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu.

Član 6

Ukoliko KORISNIK ne plati troškove najma u određenom roku, ATLAS SERVIS ima pravo na zakonsku kamatu.

Član 7

Kvarovi na motoru prouzrokovani nepažnjom KORISNIKA i oštećenja na auto gumama nisu osigurani i padaju na teret KORISNIKA vozila.

KORISNIK snosi troškove goriva, parkiranja, garažiranja, saobraćajnih i parking kazni.

Član 8.

KORISNIK se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interes ATLAS SERVIS i njegovog osiguravajućeg društva time :

-što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode, popuniti zapisnik o nezgodi *po novom zakonu*

-što neće napustiti vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao,

-što će o šteti odmah obavestiti poslovnicu ATLAS SERVISA.

-što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu ili ako u nezgodi ima povređenih lica odmah pozvati i sačekati dolazak policije radi izvršenja službenog uviđaja.

Član 9.

Popravke ili zamene delova vozila mogu se izvršiti samo u ovlašćenom servisu uz saglasnost poslovnice koja je dala vozilo u najam. Sva eventualna šteta na vozilu ako je napravljena greškom korisnika usluga rent a car,ili ako je korisnik bio pod uticajem alkohola ili narkotika ili nije poštovao važeće zakonske propise o bezbednosi u saobraćaju, idu na teret KORISNIKA usluga iznajmljivanja vozila.

Član 10.

Za vreme trajanja najma  ATLAS SERVIS ima pravo da oduzme vozilo KORISNIKU ukoliko ustanovi da da KORISNIK ne poštuje odredbe ovog ugovora.

Član 11.

Engleska verzija Ugovora predstavlj samo prevod originalnog srpskog teksta.

U slučaju spora samo se srpski tekst može smatrati zvaničnim.

Član 12.

U slučaju spora iz ovog Ugovora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Novom Sadu

Napomena>>> naplata najma se vrši 100 % avansno plus depozit koji se vraća kada istekne najam vozila. U slučaju gubitka saobraćajne dozvole, polise, ključa ili bilo kog drugog dokumenta… KORISNIK plaća troškove izdavanja novih dokumenata ili ključa plus izgubljene dane do dobijanja novih dokumenata ili ključa. Sva vozila imaju GPS sistem praćenja kretanja!